Print
Kamienna Góra

Miasto Kamienna Góra szuka wykonawcy audytu finansowo-rachunkowego oraz zamówień publicznych. To kolejny audyt, który ma być przeprowadzony w mieście po zmianie burmistrza. Niedawno pisaliśmy o audycie organizacyjnym.

 

Zakres audytu jest bardzo szeroki. W zapytaniu czytamy:

Audyt winien dotyczyć:
I. zagadnień finansowo – rachunkowych, tj.:
1. prawidłowości przyjętych rozwiązań dotyczących zasad rachunkowości w Urzędzie,
2. uregulowań dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej gminy,
3. stosowanego systemu księgowości w zakresie przyjętych i stosowanych zasad (polityka) rachunkowości,
4. przesunięć środków dokonywanych przez Burmistrza Miasta,
5. kosztów i oszczędności związanych z powołaniem Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej (COJGM),
6. dokonania analizy porównawczej dochodów i wydatków miasta (porównanie powinno dotyczyć reprezentatywnej grupy co najmniej 5-ciu miast o podobnej specyfice)
− analiza wskaźnikowa dochodów,
− analiza wskaźnikowa wydatków,
7. dokonania analizy ryzyk związanych z utratą płynności finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
8. dokonania analizy przepływów finansowych pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra a Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. w Kamiennej Górze i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze w zakresie realizacji zawartych umów;
II. zamówień publicznych (5 wybranych postępowań) oraz zamówień o wartości powyżej 10 tys. nie objętych ustawą Pzp tj.:
1. prawidłowości przeprowadzania postępowań, w tym:
− zawierania umów cywilno –prawnych na realizację inwestycji, zakup towarów i usług;
− procedur zawierania umów pod kątem ich korzystności dla gminy;
2. oceny zasadności wyboru wykonawców w postępowaniach przetargowych;
− procedura przeprowadzania zamówień publicznych i ocena wyboru ofert,
− prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne,
− prawidłowość zawierania umów cywilno –prawnych,
− sporządzania aneksów do umów;
3. prawidłowości prowadzonych inwestycji, w tym:
− prawidłowość rozliczeń prowadzonych inwestycji,
− prawidłowość i zasadność zlecania robót dodatkowych;
III. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (w porównaniu do 5-ciu miast o podobnej specyfice i wielkości).

Audytor ma przedstawić raport wraz z rekomendacjami zmian. Audyt wykonany ma być do 19 kwietnia. O wyborze oferty decydować będzie cena.