aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny
działki

Powierzchnia
w ha
Położenie
działki
Nr KW Przeznaczenie Cena wywoławcza
nieruchomości
do przetargu
(brutto)
1 649/1 0,1654

Przedwojów
JG1K /00003381/4
wolna od wpisów
i obciążeń

Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
Uchwała Nr XXXVI/209/13

z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
na obszarze
gminy Kamienna Góra
(dla miejscowości Przedwojów)

70 700,00 zł
2 649/2 0,1735 74 200,00 zł
3 649/3 0,1827 78 100,00 zł
4 649/4 0,1902 81 300,00 zł
5 649/5 0,1931 82 500,00 zł
6 649/6 0,1935 82 700,00 zł
7 649/14 0,3053 130 500,00 zł
8 649/15 0,2018 86 300,00 zł
9 649/16 0,2013 86 000,00 zł
10 649/17 0,2007 85 800,00 zł
11 649/18 0,2002 85 600,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 11 grudnia 2018 r. w niżej wymienionych godzinach:
• dz. Nr 649/1 o godzinie 9,00
• dz. Nr 649/2 o godzinie 9,30
• dz. Nr 649/3 o godzinie 10,00,
• dz. Nr 649/4 o godzinie 10,30,
• dz. Nr 649/5 o godzinie 11,00,
• dz. Nr 649/6 o godzinie 11,30,
• dz. Nr 649/14 o godzinie 12,00,
• dz. Nr 649/15 o godzinie 12,30,
• dz. Nr 649/16 o godzinie 13,00,
• dz. Nr 649/17 o godzinie 13,30,
• dz. Nr 649/18 o godzinie 14,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:
• dz. Nr 649/1 – 7 070,00 zł zł (słownie:siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/2 - 7 420,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/3 - 7 810,00 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/4 - 8 130,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto trzydzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/5 - 8 250,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/6 - 8 270,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/14 - 13 050,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/15 - 8 630,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/16 - 8 600,00 zł (słownie:osiem tysięcy sześćset złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/17 - 8 580,00 zł (słownie:osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100),
• dz. Nr 649/18 - 8 560,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100),
, które należy wpłacić w pieniądzu do dnia 07 grudnia 2018 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Przedwojów”

BANK SPÓŁDZIELCZY
Kamienna Góra
02 8395 0001 0000 2075 2003 0026

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń
• Urzędu Gminy Kamienna Góra,
• w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Przedwojów,
• na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,
• na stronie internetowej: www.powiatowa.info,
• na stronie internetowej: www.czadrow.pl,
• w Tygodniku Regionalnym RTI.

Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 76.