aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

PUP Kamienna GóraW związku z realizacją w 2018r. projektu „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim” w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze
zaprasza osoby bezrobotne,
do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 18.000 zł

 

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie wsparcie przewidziane jest dla 4 osób w wieku powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz niskowykwalifikowanych.

Wzór wniosku oraz Regulamin przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.pupkamiennagora.pl  oraz w siedzibie Urzędu pok. Nr 207 - I piętro, tel. 75 645 01 76

Osoby ubiegające się przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej kierowane będą do doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu – II piętro.

PUP Kamienna Góra