aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra Przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, jednostkom organizacyjnym, osobom posiadającym w zarządzie lub użytkowaniu, a także innym osobom władającym nieruchomością o spoczywającym na nich obowiązku uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Wymóg ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

 

Przypominamy także, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, poprzez usuwanie śniegu i sopli z dachów budynków - zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Nie wszyscy na bieżąco oczyszczają, usuwają śnieg i lód spod swoich domów oraz odśnieżają dachy. Skutkuje to wypadkami oraz konsekwencjami karno-administracyjnymi.

Prace te możecie Państwo zlecić jednostkom wyspecjalizowanym w bieżącym świadczeniu usług w tym zakresie.

Wykaz ulic z podziałem na zarządców

 

REKLAMA