Print

marciszowGMINA MARCISZÓW INFORMUJE O ZBIÓRCE ODPADÓW PROBLEMOWYCH W FORMIE TZW. „WYSTAWKI”

 

W dniach wymienionych poniżej w harmonogramie w poszczególnych miejscowościach zbierane będą:
● MEBLE (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe,
• OPONY TYLKO Z SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Podczas akcji nie będą odbierane odpady niebezpieczne, farby i chemikalia, które należy zwyczajowo dostarczać bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK w Ciechanowicach (teren byłego wysypiska śmieci), czynnego w każdą sobotę w godz. od 800 do 1400 za wyjątkiem sobót świątecznych.

Odpady należy wystawić w dniu odbioru do godziny 8:00 przy pojemnikach na odpady zmieszane z uwzględnieniem dostępu umożliwiającego ich sprawny załadunek.

Informujemy ponadto, że odpady problemowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców i z tytułu organizowanej zbiórki nie pobiera się dodatkowych opłat. Odpady te można również zwyczajowo przekazywać do PSZOK w Ciechanowicach w każdą sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 14.00 za wyjątkiem dni świątecznych.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Dzień - Data

Miejscowość

CZWARTEK - 14.11.2019 r.

CIECHANOWICE, WIEŚCISZOWICE,ŚWIDNIK,PASTEWNIK

PONIEDZIAŁEK - 18.11.2019 r.

PUSTELNIK,SĘDZISŁAW

PIĄTEK - 22.11.2019 r.

NAGÓRNIK , DOMANÓW

PONIEDZIAŁEK – 25.11.2019 r.

MARCISZÓW

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELELKTRONICZNY ZBIERANY BĘDZIE W INNYM TERMINIE. O TERMINIE ZBIÓRKI ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI .

ORGANIZOWANA WYSTAWKA NIE DOTYCZY
ODBIORU BIEŻĄCYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik