Print

gmina Kamienna Góra - azbest

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 24 marca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020.

 

Gmina jako Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, a także są zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. Udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50 % ww. kwoty dofinansowania, zaś udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi nie mniej niż 35 % tej kwoty.

W związku powyższym, realizując założenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/91/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra", ogłoszony zostaje nabór wniosków na usuwanie azbestu w gminie.

Termin składania wniosków: od 1 kwietnia do 8 maja 2020 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Formularz wniosku dostępny jest pod niniejszym ogłoszeniem oraz na stronach:

Wnioski mogą być składane przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kamienna Góra, ujęte w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

W ramach zadania planuje się bezpłatne usuwanie azbestu. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane przez uprawniony podmiot wybrany przez Urząd Gminy Kamienna Góra, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamienna Góra nie będzie pokrywało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niezbędne informacje na ten temat Wnioskodawcy mogą uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, tel. 75 645 0 109, 75 645 0 108, 75 645 0 110.

Jeżeli wniosek obejmuje demontaż i Wnioskodawca posiada zgłoszenie robót/decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) powinien je dołączyć do składanego wniosku o usuwanie azbestu w gminie.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032 r.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane ze składaniem wniosków o usuwanie azbestu można uzyskać:

 

Zachęcamy mieszkańców gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków na ich usunięcie.

 

 gmina Kamienna Góra - azbest

 

Wójt Gminy

/-/ Patryk Straus