aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

ZUS Kamienna GóraWkrótce upłynie 12-miesięcy od otrzymania przez przedsiębiorców decyzji ZUS, określającej warunki umorzenia należności z tytułu składek w ramach ustawy abolicyjnej. Chodzi o tych płatników, którym Zakład taką decyzję wydał w pierwszym kwartale 2013 roku. To oznacza, że niebawem minie termin opłacenia tych należności, które nie mogą być umorzone na podstawie ustawy abolicyjnej.


W ramach ustawy abolicyjnej nie można umorzyć składek za zatrudnionych pracowników, składek zdrowotnych i na Fundusz Pracy (jeśli płatnik nie podlegał w tym czasie ubezpieczeniom społecznym) i składek sprzed 1 stycznia 1999 i po 28 lutego 2009 r.

Osoby, które nie są w stanie uregulować należności, które nie podlegają umorzeniu, mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Co ważne, umowa taka musi zostać zawarta przed upływem 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. Tylko podpisanie umowy z ZUS, a nie złożenie samego wniosku o rozłożenie na raty, umożliwia umorzenie należności. W takim przypadku decyzja o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu należności objętych umową. Jeśli płatnik nie zdąży w terminie spłacić należności nieobjętych umorzeniem i nie zdąży podpisać umowy o rozłożeniu ich na raty - może ponownie złożyć wniosek o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej, ale nie później niż do 15 stycznia 2015 r.

Ustawa abolicyjna to ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nie opłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Ustawa ta zakłada możliwość umorzenia za takie osoby składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zwłokę, opłatami prolongacyjnymi, kosztami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Umorzeniu nie podlegają na przykład składki za zatrudnionych pracowników

REKLAMA