aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra26 marca 2014 r. (środa) o godz. 14.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Kamiennej Górze.

4. Wnioski i zapytania.
5. Informacja Burmistrza Kamiennej Góry o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Nadrzecznej w Kamiennej Górze.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Kamienna Góra oraz nadania jej statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Miasta Kamienna Góra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2014 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

                 Przewodniczący Rady
                   /-/ mgr Andrzej Mankiewicz

REKLAMA