aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - starostwoPrzewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Prezentacja Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu.
3. Przyjęcie protokołów z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz z XLVII Uroczystej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 kwietnia 2014 r.
4. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy społeczne.
8. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/188/2013 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2014 na terenie powiatu kamiennogórskiego w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oddział w Lwówku Śląskim.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu do ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu radnym powiatu odbywającym podróż służbową samochodem osobowym niebędącym własnością powiatu kamiennogórskiego, oraz w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady właściwego do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady.
12. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie z kontroli przeprowadzonej w 2011 roku.
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

     Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego
     (-) Dariusz Kurowski

REKLAMA